Esti aici:

08/05/2019

Anunt concurs promovare !!

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de: Şef birou – Birou Dezvoltare Servicii Sociale, Relații cu Instituțiile de Asistenţă Socială şi ONG.
Cerinţele de ocupare a funcţiei publice de conducere vacante sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiintă: ştiinţe administrative/economice/juridice/inginerești;
 • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere sef serviciu - 5 ani.
  Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, conform art. 483 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. (2);
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor, proba scrisa si interviu.
  Proba scrisa este programata la data de 10.09.2019, orele 14:00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, str. Fraternitatii nr. 1, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati din Str. Fraternitatii nr. 1 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și site-ul instituției, respectiv în perioada 05.08.2019 - 26.08.2019.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 143 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:
 • Dosarul de concurs depus de către candidați la concursul de promovare în funcții publice de conducere va conține în mod obligatoriu:
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
  • copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
  • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • cazierul administrativ.
 • La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condițiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de către instituția organizatoare a concursului de promovare.
Atributiile postului:
 • realizează diagnoza socială la nivelul municipiului Galaţi, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
 • colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi, precum şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
 • elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local şi răspunde de aplicarea acesteia;
 • elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local şi le propune spre aprobare Consiliului Local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
 • transmite către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean strategiile locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurile anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
 • colaborează cu reprezentanţii instituţiilor de asistenţă socială şi a serviciilor de asistenţă socială din cadrul Direcţiei, în vederea analizării activităţilor şi a eficienţei acestora, pentru stabilirea priorităţilor de intervenţie prin servicii sociale şi a direcţiilor strategice sociale de viitor;
 • elaborează proiecte sociale cu finanţare de la bugetul local, cu finanţare din alte surse interne sau externe de finanţare, proiecte destinate îmbunătăţirii activităţilor derulate prin unităţile de asistenţă socială, sprijinirii persoanelor aflate în nevoie, prevenirii şi combaterii situaţiilor de marginalizare şi excludere socială la nivelul municipiului Galaţi;
 • colaborează cu serviciile publice centralizate şi descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice locale, în vederea identificării situaţiilor deosebite ce apar în activitatea de protecţie socială, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;
 • desfăşoară activităţi de analiză şi sinteză a activităţilor derulate prin instituţiile de asistenţă socială aflate sub autoritatea Consiliului Local;
 • participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţă socială şi la stabilirea liniei de buget prevăzută pentru cofinanţarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
 • propune încheierea, în condiţiile legii, a contractelor şi convenţiilor de parteneriat, contractelor de finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de servicii sociale;
 • colaborează atât cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile, cât şi cu voluntarii, în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de asistenţă socială;
 • selectează şi propune Consiliului Local organizaţii neguvernementale ca parteneri în cadrul unor proiecte sociale, sau urmăreşte împlinirea competenţelor stabilite de comun acord cu acestea în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă în derulare;
 • monitorizează serviciile oferite asistaţilor de unităţile de asistenţă socială subvenţionate sau finanţate de la bugetul local;
 • oferă consultanţă pentru reprezentanţii sectorului non-profit, în vederea redactării cererilor de finanţare, activării liniilor de finanţare;
 • verifică desfăşurarea în bune condiţii a acordării măsurilor de asistenţă socială acordate de organizaţiile neguvernamentale finanţate de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998, Legii nr. 17/2000,OG nr.82/2001, efectuând verificări la sediul unităţii şi întocmind rapoarte de activitate lunar;
 • menţine evidenţa parteneriatelor încheiate de Consiliul Local în aria sa de competenţă, elaborează informări şi alte situaţii referitoare la derularea acestora;
 • participă la identificarea de surse de finanţare şi mijloace de creare a noi servicii sociale adaptate nevoilor reale ale persoanelor aflate în dificultate;
 • întocmeşte note de fundamentare care stau la baza proiectelor de hotărâri, în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării acestora în Consiliul Local;
 • iniţiază dezvoltarea parteneriatelor, proiectelor şi programelor care au ca scop dezvoltarea serviciilor sociale, creşterea calităţii vieţii persoanelor şi familiilor vulnerabile din comunitate;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Bibliografia de concurs:
 • Constituţia României, republicată;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;
 • Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie in baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;
 • Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 • Hotărârea nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;
 • Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.235.191.73

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi