DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI


CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII PENTRU TINERI

  

  Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri este o instituție publică de asistență socială, cu personalitate juridică, înființată prin H.C.L. nr. 113/20.10.2016 și administrată de Primăria Municipiului Galați – Direcția de Asistență Socială.
  Serviciul social "Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați", cod serviciu social 8790CRT – I, înființat și administrat de Primăria Municipiului Galați și aflat în coordonarea metodologică a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați - furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria A.F. Nr.005367 din 05.08.2019, deține Licența de funcționare seria L.F. nr. 4195, CIF: 37210133 și are sediul în municipiul Galați, Str. Științei nr.26.

  

Scopul serviciului social:

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri este un serviciu social înființat cu scopul de a preveni/combate riscul marginalizării sociale a persoanelor tinere aflate în situație de dificultate extremă și de a crea, dezvolta și aplica un ansamblu de măsuri și proceduri menite să ducă la formarea, dezvoltarea, îmbunătățirea sau redobândirea capacităților de viață independentă a persoanelor beneficiare.

  

Servicii oferite:

 • reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 • găzduire pe perioadă determinată;
 • consiliere psihologică și suport emoțional;
 • consiliere socială și informare;
 • educare;
 • socializare și activități culturale;
 • integrare familială și comunitară;
 • dezvoltare abilități de viață independentă;
 • orientare vocațională;
 • inserție/reinserție socială;
 • consiliere juridică;
 • facilitarea accesului la serviciile Cantinei de Ajutor Social și oferirea posibilității beneficiarilor de a-și prepara singuri hrana zilnică;
 • îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale;
 • menaj;
 • curățenie;
 • alte activități administrative.

Perioada de cazare este determinată, de 1 an, cu posibilitatea prelungirii succesive cu câte un an, fără a depăși perioada de maxim 5 ani, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia.

  

CATEGORII DE BENEFICIARI:


Beneficiarii serviciilor sociale:
 • Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați sunt persoanele tinere defavorizate, cu vârsta până la 35 de ani, fără venit sau care beneficiază doar de prestații sociale acordate în conformitate cu legile speciale aflate în vigoare.
 • Beneficiarii serviciilor sociale, pot fi și tinerii care ulterior admiterii, reușesc să obțină venituri sub forma salariului mimim pe economie sau pensiei de invaliditate, pentru o perioadă de un an de zile, din momentul în care au obţinut un contract individual de muncă/decizie asupra capacităţii de muncă. În această perioadă își consolidează abilitățile necesare integrării sociale/transfer către alte instituții/atribuire locuință socială sau ANL.
Beneficiarii serviciilor sociale se încadrează în una din următoarele categorii:
 • persoane tinere cu vârsta de peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului cu dificultăți de integrare socială;
 • persoane tinere, victime ale violenței domestice, singure cu copii, care au nevoie de suport pentru întreținerea unei familii din care agresorul nu mai face parte;
 • persoane tinere de etnie romă supuse excluziunii sociale, care nu au acces la același nivel cu majoritatea populației la servicii de sănătate și educație și condiții de locuire;
 • persoane tinere care beneficiază de venit minim garantat;
 • persoane tinere aflate anterior în detenție care nu beneficiază de suport din partea familiei.

  

CONDIȚIILE DE ACCES/ADMITERE:

Criterii de selectie a beneficiarilor

Criterii de eligibilitate :

 • vârsta minimă 18 ani împliniți, maxim 35 ani;
 • domiciliul pe raza municipiului Galați;
 • să fie lipsit de sprijin familial;
 • starea de sănătate fizică și mentală să îi permită inserția în colectivitate;
 • cursant/absolvent al unei forme de învățământ;
 • persoana să fie autonomă, capabilă să se autodeservească;
 • au prioritate persoanele care fac dovada absolvirii unui curs de formare profesională/recalificare organizat în cadrul proiectului "Centru comunitar de servicii sociale" din str. Științei nr.26, Galați;
 • nu pot fi readmiși în centru, pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la punerea în aplicare a dispoziției de încetare, tinerii pentru care contractul de servicii sociale încheiat cu Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați a incetat din motive disciplinare.

Acte necesare:

 • cererea de admitere, semnată de beneficiar, în original;
 • fisă de consiliere socială;
 • acte de identitate și de stare civilă;
 • anchetă socială completată în mod obligatoriu cu informații culese din mediul de relație și de habitație;
 • avizul medicului psihiatru - cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu afecțiuni psihice nr.487/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie;
 • radiografie pulmonară;
 • evaluare psihologică, realizată de psihologul centrului;
 • acte doveditoare ale veniturilor realizate;
 • adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Galați;
 • angajament de bună purtare;
 • contractul de furnizare de servicii, semnat de părți, în original;
 • alte acte solicitate după specificul fiecărui caz, în funcție de relevanța lor în cadrul dosarului.

Documente consultative: DOCUMENTE CONSULTATIVE

Date de contact:


Director: Colac Viorica Liliana
Contabil sef - Chilian Monica
------------------------------------------------------
 • Adresa: Galati, str Stiintei nr. 26
 • Telefon/Fax: 0336/802052
 • Email: cmsstgl@gmail.com

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.236.46.172

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi