ANUNT IMPORTANT in atentia potentialilor beneficiari de ajutoare pentru incalzirea locuintei, in sezonul rece 2021-2022 !!


ANUNT IMPORTANT !!

  Pentru siguranţa dvs.,având în vedere actualul context epidemiologic programul cu publicul este suspendat, puteți depune cererile împreună cu restul actelor pentru: Alocaţii de stat, Indemnizaţie, Stimulent de inserţie după indemnizaţie, Stimulent financiar pentru nou-născuţi, completate și scanate la adresa de e-mail: registratura_das@primariagalati.ro


Anunt tichete Crăciun 2021 !!

  În conformitate cu prevederile HCL nr.478/31.10.2019 privind stabilirea condiţiilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de necesitate sau alte situaţii deosebite, cu modificările și completările ulterioare, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi - Serviciul Public de Asistenţă Socială acordă ajutoare de urgenţă sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei/familie/persoană singură cu ocazia sărbătorilor legale de Crăciun.


Categorii de persoane care pot solicita un ajutor de urgență sub formă de tichete sociale cu ocazia sărbătorilor legale de Crăciun:

 • pensionarii singuri sau familii de pensionari fără aparţinători legali sau ai căror susţinători legali nu au posibilităţi financiare;
 • familii cu 4 sau mai mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ;
 • familii monoparentale cu 2 sau mai mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ;
 • familii confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acestora, care în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare şi a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale;
 • persoanele adulte cu handicap gradul I, II, III;
 • alte situaţii sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale.

Condițiile care trebuiesc îndeplinite de persoanele/familiile care solicită ajutorul de urgenţă:

 • venitul minim net/membru de familie să fie până la 900 lei/lună/, inclusiv;
 • să nu deţină în proprietate clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești;
 • să nu deţină în proprietate: teren în municipiul Galați sau în alte localități cu o suprafață mai mare de 500 m2 în intravilan și/sau 1.000 m2 în extravilan;
 • să nu deţină în proprietate autoturism, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente.
Acte necesare:
 • cerere tip ; ( Descarca)
 • actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei;
 • acte care dovedesc situația materială a solicitantului și a familiei acestuia (cupon pensie/indemnizație/alocație, adeverință salariu și alte acte doveditoare ale venitului realizat);
 • acte medicale (actualizate) din care să rezulte starea de sănătate precară, dacă este cazul(adeverință medic specialist, certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, bilet de ieșire din spital).

Cererile însoțite de xerocopii după actele mai sus menționate se pot trimite:

 • online pe adresa de email : spas.galati.2014@gmail.com;
 • fax: 0236/307799

Perioada de depunere a cererilor : 22 noiembrie 2021 – 10 decembrie 2021Stimulent pentru nou-născut !!

Stimulentul financiar pentru nou-născuţii din Municipiul Galati se acordă conform prevederilor HCL nr. 137/ 31.03.2021.

Condiții de eligibilitate

 • cel puțin unul dintre părinți/părintele singur să aibă domiciliul stabil pe raza municipiului Galaţi de cel puțin 1 an înainte de data nașterii copilului;
 • nașterea copilului este înregistrată la o maternitate de pe teritoriul României;
 • să depună cererea în termen de 30 de zile de la externare, dar nu mai mult de 90 de zile de la naştere;
 • solicitantul nu are datorii restante la bugetul local.
 • depunerea unui dosar complet.
Acte necesare
 • cerere - declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială, prevăzută în Anexa A la prezenta Metodologie; ( Descarca)
 • actul/actele de identitate ale părintelui/părinților (copie și originalul pentru verificarea conformităţii);
 • certificatul de naștere al copilului nou-născut (copie și originalul pentru verificarea conformităţii), doar dacă acest document este emis de serviciul de Stare Civilă dintr-un alt U.A.T.;
 • biletul de ieșire din spital sau certificatul medical constatator al nașterii emis de către unitatea sanitară;
 • certificat de atestare fiscală din care să reiasă faptul că au achitat impozitele si taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, după caz.
Cererea împreună cu toate documentele doveditoare se depune, pentru fiecare nou-născut, la Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Galati:
 • în format electronic, pe adresa de e-mail registratura_das@primariagalati.ro ( Mailul va conţine în mod obligatoriu numele solicitantului, numele copilului pentru care se solicită dreptul şi, cel puţin, un număr de telefon valabil al solicitantului).
 • prin intermediul Poștei Romane;
IMPORTANT !!

Termenul de depunere al solicitării este de 30 de zile de la externare, dar nu mai mult de 90 de zile de la naştere;

Transmiterea unui dosar incomplet sau incorect completat atrage neacordarea stimulentului financiar pentru nou-nascuţi.

Stimulentul se acorda o singura dată fiecarei familii/familii monoparentale/părinte pentru fiecare copil după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, respectiv naşteri survenite începând cu data de 15 APRILIE 2021.

În cazul naşterilor gemelare, de tripleţi sau multipleţi stimulentul se va acorda pentru fiecare copil.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galati – Serviciul Ajutoare Incalzire, telefon 0236-488-444 sau 0725-335-878.


ANUNT IMPORTANT !!

  Având în vedere HOTĂRÂREA NR.3 din data de 12.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgențe Galați, se sisteaza programul de lucru cu publicul, începând cu data de 15.04.2021 până la data de 15.05.2021, cu posibilitatea de prelungire a perioadei, cu excepția activitaților urgente și a celor ce se pot desfășura online.
  Beneficiarii de servicii sociale sunt rugați, în această perioadă, să folosească mijloacele de comunicare la distanță, e-mail: registratură_das@primariagalati.ro, telefon 0236/307.740.

organigrama compartiment-dezvoltare-servicii-sociale serviciul-autoritate-tutelara-si-asistenta-persoane-cu-handicap cantina-de-ajutor-social caminul-stefan-cel-mare caminul-sf-spiridon centrul-multifunctional-de-servicii-sociale centrul-medico-social-pechea centrul-de-locuinte-si-spijin-pentru-tineret centrul-de-locuinte-si-spijin-pentru-tineret-zimbru-2 centrul-de-urgenta-pentru-persoanele-fara-adapost centrul-de-ingrijire-si-asistenta agentia-pentru-servicii-sociale-comunitare-alternativa centru-multifunctional-de-recuperare-kids centrul-de-zi-copii-cu-dizabilitati centru-de-zi-prietenii-scolii centrul-de-ingrijire-si-asistenta ingirjire-la-domiciliu-pentru-varstnici subventii-si-finantari proiecte

DOCUMENTE CONSULTATIVE:

 • Transparenta venituri salariale conform Legii 153/2017 ( Descarca)
 • Organigrama si Statul de Functii DAS (H.C.L nr. 423/29.07.2021) ( Descarca)
 • Regulament de Organizare si Functionare (H.C.L nr. 423/29.07.2021) ( Descarca)
 • Regulament intern ( Descarca)
 • H.C.L. nr. 148/22.03.2018 ( Descarca)
 • Decizia nr. 681/19.02.2019 privind stabilirea programului de lucru ( Descarca)
 • Codul etic si de integritate ( Descarca)
 • Buletin Informativ ( Descarca)
 • Decizie constituire comisie paritară ( Descarca)
 • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pe anul 2020 ( Descarca)
 • Cerere tip - Domnule director executiv ( Descarca)
 • Cerere tip - inscriere in audienta ( Descarca)

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 54.227.97.219

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi