Anunt tichete de Paste 2023 !!

   În conformitate cu prevederile HCL nr.478/31.10.2019 privind stabilirea condiţiilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de necesitate sau alte situaţii deosebite, cu modificările și completările ulterioare, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi - Serviciul Public de Asistenţă Socială acordă ajutoare de urgenţă sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei /familie/persoană singură cu ocazia sărbătorilor legale de Paști.


Categorii de persoane care pot solicita un ajutor de urgență sub formă de tichete sociale cu ocazia sărbătorilor legale de Paști:

 • pensionarii singuri sau familii de pensionari fără aparţinători legali sau ai căror susţinători legali nu au posibilităţi financiare;
 • familii cu 4 sau mai mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ;
 • familii monoparentale cu 2 sau mai mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ;
 • familii confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acestora, care în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare şi a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale;
 • persoanele adulte cu handicap gradul I, II, III;
 • alte situaţii sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale.

Condițiile care trebuiesc îndeplinite de persoanele/familiile care solicită ajutorul de urgenţă:

 • venitul net/membru de familie să fie până la 1.200 lei/lună/, inclusiv;;
 • să nu deţină în proprietate clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești;
 • să nu deţină în proprietate: teren în municipiul Galați sau în alte localități cu o suprafață mai mare de 500 m2 în intravilan și/sau 1.000 m2 în extravilan;
 • să nu deţină în proprietate autoturism, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente.
Acte necesare:
 • cerere tip ; ( Descarca)
 • actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei;
 • acte care dovedesc situația materială a solicitantului și a familiei acestuia(cupon pensie/indemnizație/alocație, adeverință salariu și alte acte doveditoare ale venitului realizat);
 • acte medicale (actualizate) din care să rezulte starea de sănătate precară, dacă este cazul(adeverință medic specialist, certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, bilet de ieșire din spital).

Cererile însoțite de xerocopii după actele mai sus menționate, se pot depune în următoarele puncte:

 • SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ - Str. Fraternității nr.1, bloc Șoim
 • CENTRUL DE SPRIJIN SOCIAL PENTRU ROMI - Str.1 Decembrie 1918 nr.25

Perioada de depunere a cererilor : 27 martie 2023 – 31 martie 2023Anunt Important !!


   ÎN ATENȚIA: persoanelor fizice care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea, prevăzute la art.1 alin.(10) din OUG nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare. ( Citeste Anuntul)

 • Cerere si Declaratie pe propria raspundere, privind decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetatenii
  straini sau apatrizii gazduiti, aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din
  Ucraina ( Descarca)

ANUNT IMPORTANT !!

IN ATENŢIA BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE TERMICĂ FURNIZATĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICA ŞI COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI, ÎN SEZONUL RECE 2022-2023.


ANUNȚ PROGRAMARE CONCEDIU DE ODIHNĂ !!

   În atenția personalului contractual angajat în funcția de asistent personal.

  În conformitate cu prevederile art. 148 din Legea 53/2003 - Codul muncii, asistenții personali angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați au obligația prezentării unei programări a concediului de odihnă aferent anului 2023, pâna la sfârșitul anului 2022.
Programarea concediului de odihnă se poate descărca de pe siteul: Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați - Serviciul Resurse Umane și Salarizare - Persoane cu handicap.


Anunt Important !!


   Dispozitie majorare indemnizatii pentru persoanele cu handicap grav - cu asistent personal.

   DISPOZIȚIA nr. 1560 Din 30.12.2022, privind stabilirea, începând cu 01.01.2023 a indemnizației pentru persoanele cu handicap grav, prevăzută de art. 42 alin. (4) și art. 43 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ( Citeste Anuntul)Anunt Important !!


   In atenția solicitanților de subvenții de la bugetul local.

  In baza Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2023. ( Citeste Anuntul)

Formulare:Anunturi !!

 •   Proces - verbal pentru alegerea membrilor titulari și a membrilor supleanți din partea funcționarilor publici în comisia paritară care se va constitui la nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați ( Citeste)
 •   Convocarea funcționarilor publici pentru desemnarea membrilor titulari și ai membrilor supleanți în cadrul Comisiei paritare de la nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați ( Citeste)
 •   Dispoziția nr. 973 din 26.05.2022 privind modalitatea de consituire a comisiei paritare la nivelul Direcției de Asistență Sociallă a Municipiului Galați ( Citeste)


Nota informativă în vederea depunerii documentațiilor în format electronic !!

  Solicitările se vor transmite o singură dată, de preferat într-un singur e-mail (format pdf. sau jpg.).
Ulterioarele completări vor avea mențiunea COMPLETARE DOSAR - SOLICITARE și NUMELE .
Răspunsul solicitărilor dvs. se comunică în termen de aproximativ zece zile lucrătoare.
E-mail: registratura_das@primariagalati.roStimulent pentru nou-născut !!

Stimulentul financiar pentru nou-născuţii din Municipiul Galati se acordă conform prevederilor HCL nr. 137/ 31.03.2021.

Condiții de eligibilitate

 • cel puțin unul dintre părinți/părintele singur să aibă domiciliul stabil pe raza municipiului Galaţi de cel puțin 1 an înainte de data nașterii copilului;
 • nașterea copilului este înregistrată la o maternitate de pe teritoriul României;
 • să depună cererea în termen de 30 de zile de la externare, dar nu mai mult de 90 de zile de la naştere;
 • solicitantul nu are datorii restante la bugetul local.
 • depunerea unui dosar complet.
Acte necesare
 • cerere - declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială, prevăzută în Anexa A la prezenta Metodologie; ( Descarca)
 • actul/actele de identitate ale părintelui/părinților (copie și originalul pentru verificarea conformităţii);
 • certificatul de naștere al copilului nou-născut (copie și originalul pentru verificarea conformităţii), doar dacă acest document este emis de serviciul de Stare Civilă dintr-un alt U.A.T.;
 • biletul de ieșire din spital sau certificatul medical constatator al nașterii emis de către unitatea sanitară;
 • certificat de atestare fiscală din care să reiasă faptul că au achitat impozitele si taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, după caz.
Cererea împreună cu toate documentele doveditoare se depune, pentru fiecare nou-născut, la Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Galati:
 • în format electronic, pe adresa de e-mail registratura_das@primariagalati.ro ( Mailul va conţine în mod obligatoriu numele solicitantului, numele copilului pentru care se solicită dreptul şi, cel puţin, un număr de telefon valabil al solicitantului).
 • prin intermediul Poștei Romane;
IMPORTANT !!

Termenul de depunere al solicitării este de 30 de zile de la externare, dar nu mai mult de 90 de zile de la naştere;

Transmiterea unui dosar incomplet sau incorect completat atrage neacordarea stimulentului financiar pentru nou-nascuţi.

Stimulentul se acorda o singura dată fiecarei familii/familii monoparentale/părinte pentru fiecare copil după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, respectiv naşteri survenite începând cu data de 15 APRILIE 2021.

În cazul naşterilor gemelare, de tripleţi sau multipleţi stimulentul se va acorda pentru fiecare copil.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galati – Serviciul Ajutoare Incalzire, telefon 0236-488-444 sau 0725-335-878.organigrama compartiment-dezvoltare-servicii-sociale serviciul-autoritate-tutelara-si-asistenta-persoane-cu-handicap cantina-de-ajutor-social caminul-stefan-cel-mare caminul-sf-spiridon centrul-multifunctional-de-servicii-sociale centrul-medico-social-pechea centrul-de-locuinte-si-spijin-pentru-tineret centrul-de-locuinte-si-spijin-pentru-tineret-zimbru-2 centrul-de-urgenta-pentru-persoanele-fara-adapost centrul-de-ingrijire-si-asistenta agentia-pentru-servicii-sociale-comunitare-alternativa centru-multifunctional-de-recuperare-kids centrul-de-zi-copii-cu-dizabilitati centru-de-zi-prietenii-scolii centrul-de-ingrijire-si-asistenta ingirjire-la-domiciliu-pentru-varstnici subventii-si-finantari proiecte

DOCUMENTE CONSULTATIVE:

 • Cerere si Declaratie pe propria raspundere, privind decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetatenii
  straini sau apatrizii gazduiti, aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din
  Ucraina ( Descarca)
 • Transparenta venituri salariale conform Legii 153/2017 ( Descarca)
 • Organigrama si Statul de Functii DAS (H.C.L nr. 43/27.01.2022) ( Descarca)
 • Regulament de Organizare si Functionare (H.C.L nr. 423/29.07.2021) ( Descarca)
 • Regulament intern ( Descarca)
 • H.C.L. nr. 148/22.03.2018 ( Descarca)
 • Decizia nr. 681/19.02.2019 privind stabilirea programului de lucru ( Descarca)
 • Codul etic si de integritate ( Descarca)
 • Buletin Informativ ( Descarca)
 • Decizie constituire comisie paritară ( Descarca)
 • Raport de activitate al comisiei paritare pentru anul 2022 ( Descarca)
 • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pe anul 2021 ( Descarca)
 • Cerere tip - Domnule director executiv ( Descarca)
 • Cerere tip - inscriere in audienta ( Descarca)

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.231.217.107

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi