Esti aici:

08/05/2019

Anunt concurs angajare !!

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante: Referent, clasa III, grad superior – Compartiment Inițiere, Urmărire și Evidență Achiziții Activitate Proprie.
Cerinţele de ocupare a funcţiei publice de executie vacante sunt:
 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de referent III grad superior - 7 ani.
  Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, conform art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 • are cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 • îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor, proba scrisa si interviu.
  Proba scrisa este programata la data de 10.09.2019, orele 11:30 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, str. Fraternitatii nr. 1, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati din Str. Fraternitatii nr. 1 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și site-ul instituției, respectiv în perioada 05.08.2019 - 26.08.2019.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
  • copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
  • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • cazierul judiciar.
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
   Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.
   Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1.1) trebuie sa cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 • Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Atributiile postului:
 • elaborează şi derulează planul de aprovizionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, privind aprovizionarea curentă cu bunuri (rechizite, piese de schimb, materiale utilitar- gospodăreşti, etc);
 • asigură gestionarea (achiziţionare, depozitare şi distribuire) materialelor consumabile prin magazia de materiale;
 • întocmeşte şi ţine la zi în registrul mijloacelor fixe, evidenţa bunurilor administrate de Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi;
 • Întocmeşte fişele de magazie pentru intrări-ieşiri a materialelor şi fişele de magazie a formularelor cu regim special şi fişele personale elaborează necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar şi propune achiziţionarea lor, conform legislaţiei în vigoare;
 • face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar uzate fizic sau moral;
 • colaborează cu celelalte compartimente ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi în vederea realizării obiectivelor Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi;
 • urmăreşte lucrările de reparaţii, recompartimentări, modernizare, etc. şi toate lucrările de orice natură ce se efectuează de terţi;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi;
 • face propuneri şi monitorizează activitatea de recuperare a pagubelor provenite prin distrugerea bunurilor;
 • creează condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
 • asigură evidenţa patrimoniului din domeniului public şi privat al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi: a activelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor;
 • asigură administrarea imobilelor aflate în patrimoniul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi.

Bibliografia de concurs:
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;
 • H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare Cap.I - Dispozitii Generale;
 • Legea nr.16/1996, republicată privind Arhivele Nationale;
 • Ordonanta nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice.

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.235.191.73

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi