Esti aici:

09/03/2019

Anunt concurs promovare !!

  Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de: Şef Serviciu – Serviciul Financiar – Contabilitate și Administrativ.

Cerinţele de ocupare a funcţiei publice de conducere sunt:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinte: științe economice;
 • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere șef serviciu – 5 ani.

  Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții, conform art. 483 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. (2);
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.
  Proba scrisa este programata la data de 04.10.2019, orele 10:00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, str. Fraternitatii nr. 1, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi din Str. Fraternității nr. 1 în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 03.09.2019 - 23.09.2019.
  Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Dosarul de concurs depus de către candidați la concursul de promovare în funcții publice de conducere va conține în mod obligatoriu:
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate;
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
  • copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
  • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • cazierul administrativ.
 • La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condițiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de către instituția organizatoare a concursului de promovare.
.

Atributiile postului:
 • coordoneaza activitatea serviciului financiar, contabilitate si administrativ;
 • întocmeşte rapoartele de specialitate şi documentaţia necesară în vederea elaborării proiectelor de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local;
 • fundamentează şi întocmeşte anual la termenele prevăzute de lege proiectul bugetului instituţiei;
 • urmăreşte periodic realizarea bugetului, verifică şi întocmeşte propunerile de rectificare a bugetului, de modificare a alocaţiilor trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre;
 • întocmeşte situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale respectând regulile de întocmire şi termenele de depunere;
 • organizează inventarierea elementelor de activ/pasiv și participă la valorificarea rezultatelor acesteia;
 • organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii în conformitate cu prevederile legii;
 • asigură exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv;
 • exercită atribuții specifice utilizării funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare FOREXEBUG;
 • organizează şi conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale în conformitate cu OMFP 1792/2002;
 • urmăreşte asigurarea şi repartizarea resurselor financiare pentru funcţionarea serviciilor de asistenţă socială şi plata drepturilor beneficiarilor
 • efectuează operaţiuni de contabilitate care stau la baza plăţii drepturilor băneşti şi facilităţilor financiare acordate persoanelor în nevoie socială;
 • transmite contul de execuţie lunar şi bilanţul contabil trimestrial la Direcţia Economică a Consiliului Local Galaţi, la termenele fixate de aceasta;
 • colaborează cu Direcţia Economică a Consiliului Local Galaţi pentru soluţionarea problemelor financiare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi;
 • urmăreşte efectuarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale şi de investiţii, ajutoare sociale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 • justifică în faţa organelor de control modul de cheltuire a fondurilor primite;
 • urmăreşte şi verifică garanţiile gestionare, materiale;
 • întocmeşte actele adiţionale pentru majorarea garanţiilor gestionare, materiale ori de câte ori este necesar;
 • analizează şi semnează balanţa de verificare analitică şi sintetică;
 • propune directorului Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi comisiile de inventariere a patrimoniului la sfârşitul anului sau pentru inventarieri parţiale;
 • contrasemnează toate documentele Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi în domeniul economico-financiar care ies din unitate;
 • contrasemnează toate contractele care angajează financiar instituţia;
 • colaborează cu Municipiul Galaţi, ANFP, Trezorerie, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului şi cu orice alte unităţi cu care Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi intră în contact, ce au legătură directă cu atribuţiile de natură economică;
 • ridică şi depune documentele pentru decontare bancară;
 • înregistrează în aplicaţia FOREXEBUG angajamentele legale;
 • întocmeşte şi înregistrează toate notele contabile (banca, diverse, salarii)
 • introduce în evidenţă notele contabile, întocmeşte balanţa de verificare;
 • verifică şi analizează lunar balanţa de verificare, atât cea sintetică cât şi soldurile conturilor debitori, creditori, furnizori;
 • furnizează datele necesare pentru întocmirea lunară, trimestrială şi anuală a execuţiei bugetare cât şi a altor raportări statistice;
 • realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
 • întocmeşte ordine de plată;
 • înregistrează operaţiuni contabile în fişele de cont analitice şi sintetice;
 • operează în evidenţe toate înregistrările contabile efectuate;
 • urmăreşte lichidarea avansurilor spre decontare, debitorii de cote de întreţinere, chirii, convorbiri telefonice etc, stabileşte penalităţi de întârziere pentru timpul depăşit conform legislaţiei în vigoare şi virarea acestora la buget;
 • înregistrează valoric şi cantitativ în contabilitate mijloacele fixe şi obiectele de inventar achiziţionate;
 • întocmeşte transferurile şi consumul lunar al materialelor, obiectelor de inventar, benzina şi motorina pe baza bonurilor de consum sau transfer, după caz;
 • verifică lunar soldurile tuturor conturilor din balanţa de verificare;
 • certifică conturile şi închiderea acestora la terminarea anului;
 • exercită controlul financiar preventiv conform deciziei directorului executiv;
 • păstrează confidenţialitatea datelor din cadrul biroului;
 • răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului şi predarea acestora la arhiva instituţiei;
 • îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducere.

Bibliografia de concurs:
 • Constitutia Romaniei – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr 82/1991 - Legea Contabilității, (R4), actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 - privind Finantele publice locale, rectificata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2.861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Ordinul nr.1.792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 3.338/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug;
 • O.U.G. nr.88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normativ;
 • Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile.

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.235.191.73

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi