Esti aici:

09/16/2019

Anunt concurs promovare !!

  Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru o funcție publică de execuție: Consilier, clasa I, grad profesional asistent în Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Public de Asistentă Socială - Compartimentul Monitorizare și Consiliere Socială .
Condiţii de desfăşurare:

Pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile codului administrativ.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Probele stabilite pentru concurs:

 • proba scrisă în data de 16.10.2019, ora 10:00
 • proba interviului în data de 18.10.2019, ora 10:00
  Proba scrisa este programata la data de 16.10.2019, orele 10:00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, str. Fraternitatii nr. 1, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi din Str. Fraternității nr. 1 în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 16.09.2019 - 07.10.2019 şi conţine în mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G nr. 611/2011

Bibliografia de concurs:
 • Constitutia Romaniei – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.235.191.73

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi