Esti aici:

09/30/2019

Anunt concurs promovare !!

  Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante: Şef Serviciu – Serviciul Ajutoare Încălzire.

Cerinţele de ocupare a funcţiei publice de conducere vacante sus-menţionate sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiintă: ştiinţe administrative / economice / juridice /inginerești;
 • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere șef serviciu – 5 ani.
  Candidații trebuie să îndeplinește următoarele condiții, conform art. 483 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. (2);
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;
  Concursul se desfăşoară în trei etape: selecţia dosarelor, proba scrisă și interviul.
  Proba scrisă este programată la data de 01.11.2019, ora 10:00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, str. Fraternității nr. 1, iar interviul va avea loc într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați din str. Fraternității nr. 1, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și site-ul instituției, respectiv în perioada 30.09.2019 - 21.10.2019.
  Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Dosarul de concurs depus de către candidați la concursul de promovare în funcții publice de conducere va conține în mod obligatoriu:
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate;
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
  • copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
  • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • cazierul administrativ.
 • La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condițiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de către instituția organizatoare a concursului de promovare.
Atributiile postului de Sef serviciu:
 • primeste, verifica, certifică originalitatea actelor şi prelucrează solicitările privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru toate tipurile de combustibili (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi și petrolieri) și alte ajutoare reglementate conform legislației în vigoare și/sau aprobate prin hotărârile Consilului Local;
 • întocmeşte raportul de specialitate şi documentaţia necesară în vederea elaborării proiectelor de hotărâre privind ajutoarele acordate pentru situaţiile deosebite stabilite prin hotărâre a Consiliului Local;
 • verifică solicitanţii de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sistemul informatic PatrimVen cu privire la conturile bancare, cuantumul veniturilor lunare/anuale ale acestora;
 • întocmeşte dispoziţiile de admitere/respingere a dreptului la ajutor financiar pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă, alternativ sistemului centralizat de termoficare;
 • întocmeşte borderourile de plată pentru toate tipurile de combustibili;
 • organizează fluxul şi circuitului documentelor, întocmirea, gestionarea şi verificarea documentelor de evidenţă a corespondenţei;
 • asigură activitatea de relaţii cu publicul şi colaborarea cu asociaţiile de proprietari din municipiul Galaţi, în vederea primirii şi prelucrării solicitărilor privind acordarea ajutoarelor de căldură în termenele impuse de lege;
 • analizează şi verifică modul de respectare a condiţiilor de acordare a ajutoarelor de încălzire, a termenelor legale, de generare a documentelor specifice (dispoziţii, situaţii centralizatoare, situaţii statistice, mandate poştale);
 • întreţine relaţii de comunicare şi colaborare cu celelalte compartimente din cadrul direcției, pentru bunul mers al activităţii serviciului;
 • colaborarează cu furnizorii de servicii (S.C. Calorgal S.A Galaţi, ENGIE Galaţi, SC Furnizare Electrica SA, Enel Energie Muntenia SA, Poșta Română şi Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi) în vederea transmiterii situaţiilor centralizatoare potrivit Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
 • întocmeşte planurile de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii şi creşterea eficienţei în procesul de primire, prelucrare şi rezolvare a dosarelor de solicitare a ajutoarelor de căldură;
 • formulează răspunsuri la fişele de audienţă;
 • întocmeşte situaţii statistice cu beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pentru toate tipurile de combustibili (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri) şi alte ajutoare reglementate conform legislaţiei în vigoare şi/sau aprobate prin hotărârile Consilului Local;
 • ţine evidenţa strictă a documentelor pe linia serviciului, păstrează caracterul acestora şi secretul datelor şi informaţiilor, conform legislaţiei în vigoare, precum şi a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • îndosariază și arhivează actele pe categorii de documente

Bibliografia de concurs:
 • Constitutia Romaniei – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 70/2011 privind măsuri de protecție socială pe perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 920/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind măsuri de protecție socială pe perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare.

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.235.191.73

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi