Esti aici:

10/07/2019

Anunt concurs angajare !!

  Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: Consilier, clasa I, grad superior – Biroul Dezvoltare Servicii Sociale, Relații cu Instituțiile de Asistență Socială și O.N.G.

Cerinţele de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante sus-menţionate sunt:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul - științe juridice, științe economice, științe ale comunicării, științe administrative sau științe inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior – 7 ani.
  Candidații trebuie să îndeplinește următoarele condiții, conform art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 • are cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 • îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
  Proba scrisa este programata la data de 15.11.2019, orele 10:00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, str. Fraternitatii nr. 1, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi din Str. Fraternității nr. 1 în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 07.10.2019 - 28.10.2019.
  Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate;
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
  • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesara îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin proba suplimentară;
  • cazierul judiciar;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
  • Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.
  • Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1.1) trebuie sa cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 • Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs
 • Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Atributiile postului:
 • colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați, precum și serviciile administrate de acestea și le comunică serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;
 • transmite către serviciul public de asistenta sociala de la nivel județean strategiile locale de dezvoltare a serviciilor sociale, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
 • colaborează cu reprezentanții instituțiilor de asistenta sociala și a serviciilor de asistență socială din cadrul Direcției, în vederea analizării activităților și a eficienței acestora, pentru stabilirea priorităților de intervenție prin servicii sociale și a direcțiilor strategice sociale de viitor;
 • elaborează proiecte sociale cu finanțare de la bugetul local, cu finanțare din alte surse interne sau externe de finanțare, proiecte destinate îmbunătățirii activităților derulate prin unitățile de asistenta sociala, sprijinirii persoanelor aflate in nevoie, prevenirii si combaterii situațiilor de marginalizare si excludere sociala la nivelul municipiului Galați;
 • desfășoară activități de analiză și sinteză a activităților derulate prin instituțiile de asistenta sociala aflate sub autoritatea Consiliului Local;
 • participa la elaborarea si fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea masurilor de asistenta sociala si la stabilirea liniei de buget prevăzută pentru cofinanțarea proiectelor cu finanțare nerambursabila;
 • rezolvă în termen de 30 de zile de la primire, corespondența repartizată, dacă soluționarea acesteia ține de competentele Biroului, sau o expediază, în termen de 5 zile către cei competenți, spre soluționare;
 • propune încheierea, în condițiile legii, a contractelor și convențiilor de parteneriat, contractelor de finanțare, contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea și cofinanțarea de servicii sociale;
 • colaborează atât cu organizațiile neguvernamentale și cu reprezentanții societății civile cât și cu voluntarii, în vederea dezvoltării și susținerii măsurilor de asistență socială;
 • monitorizează serviciile oferite asistaților de unitățile de asistenta sociale subvenționate sau finanțate de la bugetul local;
 • oferă consultanță pentru reprezentanții sectorului non-profit, în vederea redactării cererilor de finanțare, activării liniilor de finanțare;
 • verifica desfășurarea în bune condiții a acordării masurilor de asistenta sociala acordate de organizațiile neguvernamentale finanțate de la bugetul local in baza Legii nr. 17/2000 si a Legii nr. 34/1998, O.G. nr. 82/2001, efectuând verificări pe teren și întocmind rapoarte de activitate lunar;
 • menține evidenta parteneriatelor încheiate de Consiliul Local in aria sa de competenta, elaborează informări si alte situații referitoare la derularea acestora;
 • participa la sesiuni de instruire, informare, perfecționare, etc. in domeniile de competenta ale biroului;
 • participa la identificarea de surse de finanțare si mijloace de creare a noi servicii sociale adaptate nevoilor reale ale persoanelor aflate in dificultate;
 • colaborează cu reprezentanții instituțiilor de asistenta sociala si a serviciilor de asistenta sociala din cadrul Direcției, in vederea analizării activităților si a eficientei acestora, pentru stabilirea priorităților de intervenție prin servicii sociale si a direcțiilor strategice sociale de viitor;
 • întocmește note de fundamentare care stau la baza proiectelor de hotărâri, in domeniul de activitate al serviciului, in vederea promovării acestora în Consiliul Local;
 • inițiază dezvoltarea parteneriatelor, proiectelor si programelor care au ca scop dezvoltarea serviciilor sociale, creșterea calității vieții persoanelor familiilor vulnerabile din comunitate;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale in vigoare.

Bibliografia de concurs:
 • Constitutia Romaniei – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie in baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;
 • Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 • Hotărârea nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;
 • Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.235.191.73

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi