Esti aici:

10/14/2019

Anunt concurs angajare !!

  Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: Consilier, clasa I, grad superior – Serviciul resurse Umane si Salarizare.

Cerinţele de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante sus-menţionate sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul stiinte administrative, stiinte economice, stiinte juridice, sociologie, psihologie
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior – 7 ani.
  Candidații trebuie să îndeplinește următoarele condiții, conform art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 • are cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 • îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
  Proba scrisa este programata la data de 25.11.2019, orele 10:00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, str. Fraternitatii nr. 1, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi din Str. Fraternității nr. 1 în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 14.10.2019 - 04.11.2019.
  Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate;
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
  • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesara îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin proba suplimentară;
  • cazierul judiciar;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
  • Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.
  • Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1.1) trebuie sa cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 • Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs
 • Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Atributiile postului:
 • efectuează anchete sociale, utilizand şi informaţii de la alte persoane care cunosc situaţia materială, socială sau civilă a asistentului personal;
 • monitorizează şi evaluează activitatea asistenților personali aflati în propria administrare, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
 • implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap, familia acesteia;
 • întocmeşte, prelucrează, gestionează şi răspunde de dosarele personale ale asistenților personali;
 • încheie contracte individuale de muncă, acte adiţionale şi asigură formarea continuă a asistenţilor personali;
 • întocmeşte actele administrative privind modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru asistenții personali;
 • comunică beneficiarilor deciziile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
 • urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către persoanele îndreptăţite la indemnizațiile lunare;
 • prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind asistentii personali si beneficiarii de indemnizații lunare și le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
 • monitorizează indemnizațiile lunare aflate în propria administrare;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Bibliografia de concurs:
 • Constitutia Romaniei – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor
 • Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare
 • H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atributiile postului:
 • asigura recrutarea si angajarea personalului pe baza de competenta, prin concurs conform prevederilor legale;
 • asigura intocmirea formalitatilor privind organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice si a posturilor contractual vacante, a promovarilor in clasa, grad profesional, raspunde de organizarea in conditii optime a procedurilor specifice concursurilor;
 • raspunde de intocmirea, actualizarea si gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici precum si dosarele personale ale personalului contractual;
 • asigura pastrarea acestora in conditii de siguranta;
 • transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici toate informatiile cuprinse in evidenta functiilor publice si a functionarilor publici din cadrul acestora;
 • avizeaza cererile de concediu ale salariatiilor si tine evidenta acestora;
 • solicita si centralizeaza fisele de post si tine evidenta acestora pentru toate posturile, conform prevederilor legale;
 • se asigura si raspunde de existenta la dosar a tuturor documentelor prevazute de lege;
 • raspunde de stabilirea, indexarea, reducerea drepturilor salariale, dupa caz, avansarea in grad, gradatie, a diferentelor de salarii, regularizarilor acestora, conform legii;
 • intocmeste si actualizeaza Registrul general de evidenta al salariatilor si baza de date privind evidenta functionarilor publici si a personalului contractual, conform legislatiei in vigoare;
 • solicita si centralizeaza declaratiile de avere si cele de interese ale functionarilor publici precum si ale personalului contractual, in conditiile legii;
 • intocmeste actele administrative privind incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de munca, precum si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatie privind functia publica si de legislatia muncii pentru personalul din cadrul institutiei;
 • intocmeste statul de personal ori de cate ori intervin modificari privind componentele definitorii acestuia: structura organizatorica, numarul si categoria functiilor, numarul de angajati, drepturile salariale lunare sau noi angajari;
 • verifica statele de plata pentru salariatii institutiei, in baza centralizarii datelor din pontaje, cereri de concedii de odihna, concediilor medicale;
 • verifica ordinele de plata privind drepturile/contributiile/retinerile salariale;
 • raspunde de efectuarea corecta, in termenul legal, a viramentelor pentru salarii;
 • verifica si preda la termen urmatoarele declaratii: Declaratia 112, Declaratia 100;
 • intocmeste si transmite lunar si anual situatii statistice privind drepturile de personal la Primaria Municipiului Galati;
 • intocmeste si transmite semestrial la Administratia Financiara declaratiile privind structura $i cheltuielile de personal ale Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Galati, conform declaratiei 112;
 • completeaza cu actele necesare dosarele noilor angajati privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;
 • administreaza resursele financiare, materiale si umane pe care le are la dispozitie;
 • comunica beneficiarilor deciziile cu privire la drepturile si facilitatile la care sunt indreptatiti, potrivit legii;
 • verifica indeplinirea conditiilor legale de catre persoanele indreptatite la indemnizatiile lunare;
 • asigura comunicarea anuala catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in conditiile legii, a planul de perfectionare profesionala a functionarilor publici;
 • verifica datele si informatiile privind asistentii personali si beneficiarii de indemnizatii lunare si le comunica serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul judetului, precum si Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, la solicitarea acestuia;
 • indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare.
 • Statistici

  Vizitatori astazi: 0
  Total vizitatori: 2

  Ip: 3.235.191.73

  Date contact
  • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
  • Telefon: +40 0236/307729
  • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
  • Fax: +40 0236/307799
  • Email: registratura_das@primariagalati.ro
  © 2014. Primăria Municipiului Galaţi