Esti aici:

10/14/2019

Anunt concurs angajare !!

  Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Juridic.

Cerinţele de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante sus-menţionate sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental stiinte juridice
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior – 7 ani.
  Candidații trebuie să îndeplinește următoarele condiții, conform art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 • are cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 • îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
  Proba scrisa este programata la data de 25.11.2019, orele 13:00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, str. Fraternitatii nr. 1, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi din Str. Fraternității nr. 1 în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 14.10.2019 - 04.11.2019.
  Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate;
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
  • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesara îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin proba suplimentară;
  • cazierul judiciar;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
  • Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.
  • Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1.1) trebuie sa cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 • Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs
 • Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Atributiile postului:
 • efectuează anchete sociale, utilizand şi informaţii de la alte persoane care cunosc situaţia materială, socială sau civilă a asistentului personal;
 • monitorizează şi evaluează activitatea asistenților personali aflati în propria administrare, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
 • implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap, familia acesteia;
 • întocmeşte, prelucrează, gestionează şi răspunde de dosarele personale ale asistenților personali;
 • încheie contracte individuale de muncă, acte adiţionale şi asigură formarea continuă a asistenţilor personali;
 • întocmeşte actele administrative privind modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru asistenții personali;
 • comunică beneficiarilor deciziile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
 • urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către persoanele îndreptăţite la indemnizațiile lunare;
 • prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind asistentii personali si beneficiarii de indemnizații lunare și le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
 • monitorizează indemnizațiile lunare aflate în propria administrare;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Bibliografia de concurs:
 • Constitutia Romaniei – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie in baza caruia se stabileste contributia lunara de intretinere datorata de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice din centrele rezidentiale;
 • Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atributiile postului:
 • reprezinta Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Galati, pe baza de mandat al directorului executiv a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Galati, in fata instantelor judecatoresti de orice grad si a altor autoritati;
 • instrumenteaza cauzele in care Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Galati figureaza ca parte (formularea cererilor de chemare in judecata, redactarea intampinarilor, declararea cailor de atac si alte acte solicitate de instanta);
 • formuleaza proiecte de conventii, de statute, contracte, acte administrative;
 • asigura baza de documentare juridica si legislativa a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Galati;
 • formuleaza avize juridice scrise la solicitarea conducerii;
 • raspunde la petitii si ofera consultatii juridice persoanelor fizice in legatura cu drepturile si obligatiile acestora privind serviciile si beneficiile de asistenta sociala;
 • avizeaza pentru legalitate toate actele in care Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Galati este parte;
 • intocmeste si fundamenteaza proiectele de Hotarari ale Consiliului Local Galati si proiectele de decizii ale directorului executiv al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Galati in domeniul sau de activitate;
 • reprezinta Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Galati in fata Notarului Public in vederea perfectarii actelor cu caracter patrimonial si in raporturile juridice cu terte persoane fizice sau juridice;
 • tine evidenta cauzelor si a termenelor la dosarele aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
 • avizeaza legalitatea contractelor civile, comerciale sau de alta natura, incheiate de Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Galati cu terte persoane fizice sau juridice;
 • raspunde de indosarierea si arhivarea anuala a documentelor compartimentului, pe categorii de documente si predarea acestora la arhiva institutiei;
 • indeplineste orice alte masuri si actiuni de asistenta sociala stabilite de legislatia in vigoare, hotarari ale Consiliului Local, dispozitii ale primarului sau decizii ale directorul executiv al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Galati;
 • aplica prevederile Regulamentului intern, Regulamentului de organizare si functionare, Codului de conduita a functionarilor publici si respecta normele de securitate si sanatate in munca, conform legislatiei in vigoare;
 • tine evidenta stricta a documentelor pe linia compartimentulu, si pastreaza caracterul confidential al acestora si secretul datelor si informatilor, conform legislatiei in vigoare, precum si a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
 • indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare, ori stabilite de conducerea institutiei.

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.235.191.73

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi