Esti aici:

08/28/2020

Anunt concurs promovare !!

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizează concurs de promovare in grad profesional imediat superior detinut pentru o functie publica de executie: Consilier, clasa I, grad profesional principal in Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Registratură, Relații cu Publicul și Informatizare.

Condiţii de desfăşurare:
  Pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile codului administrativ
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor, proba scrisa si interviu.
  Probele stabilite pentru concurs:
 • proba scrisă în data de 28.09.2020, ora 11:00
 • proba interviului în data de 30.09.2020, ora 10:00
  Proba scrisa este programata la data de 28.09.2020, orele 11:00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, str. Fraternitatii nr. 1, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati din Str. Fraternitatii nr. 1 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului pe site-ul instituției, respectiv în perioada 28.08.2020 - 16.09.2020.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G nr. 611/2011.

Bibliografia de concurs:
 • Constituţia României, republicată;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementările activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public;
 • LEGE nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) – Regulamentul (UE) 2016/679

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.235.191.73

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi