Esti aici:

08/05/2019

Anunt concurs promovare !!

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de: Şef Serviciu – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.
Cerinţele de ocupare a funcţiei publice de conducere vacante sunt:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ştiinţe sociale, ramura de ştiintă: drept, științe administrative, economice sau management, sau domeniul de licență finanțe, contabilitate;
 • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere sef serviciu - 5 ani.
  Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, conform art. 483 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. (2);
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor, proba scrisa si interviu.
  Proba scrisa este programata la data de 05.09.2019, orele 09:00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, str. Fraternitatii nr. 1, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati din Str. Fraternitatii nr. 1 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului, respectiv pana la data de 26.08.2019.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 143 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:
 • Dosarul de concurs depus de către candidați la concursul de promovare în funcții publice de conducere va conține în mod obligatoriu:
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
  • copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
  • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • cazierul administrativ.
 • La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condițiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de către instituția organizatoare a concursului de promovare.
Atributiile postului:
 • asigură recrutarea şi angajarea personalului pe baza de competenţă, prin concurs conform prevederilor legale;
 • asigură întocmirea formalităţilor privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice şi a posturilor contractual vacante, a promovărilor în clasă, grad profesional, răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor;
 • răspunde de întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici precum şi dosarele personale ale personalului contractual;
 • asigură păstrarea acestora în condiții de siguranță;
 • transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici toate informaţiile cuprinse în evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul acestora;
 • avizează cererile de concediu ale salariaţiilor şi ţine evidenţa acestora;
 • solicită şi centralizează fişele de post şi ţine evidenţa acestora pentru toate posturile, conform prevederilor legale;
 • se asigură şi răspunde de existenţa la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;
 • răspunde de stabilirea, indexarea, reducerea drepturilor salariale, după caz, avansarea în grad, gradaţie, a diferenţelor de salarii, regularizărilor acestora, conform legii;
 • întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţa al salariaţilor şi baza de date privind evidenţa funcţionarilor publici și a personalului contractual, conform legislaţiei în vigoare;
 • solicită şi centralizează declaraţiile de avere şi cele de interese ale funcţionarilor publici precum şi ale personalului contractual, în condiţiile legii;
 • întocmeşte actele administrative privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţie privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din cadrul instituţiei;
 • întocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii acestuia: structura organizatorică, numărul şi categoria funcţiilor, numărul de angajaţi, drepturile salariale lunare sau noi angajări;
 • verifică statele de plată pentru salariaţii instituţiei, în baza centralizării datelor din pontaje, cereri de concedii de odihnă, concediilor medicale;
 • verifică ordinele de plată privind drepturile/contribuțiile/reținerile salariale;
 • răspunde de efectuarea corectă, în termenul legal, a viramentelor pentru salarii;
 • verifică şi predă la termen următoarele declarații: Declarația 112, Declaraţia 100;
 • întocmeşte şi transmite lunar şi anual situaţii statistice privind drepturile de personal la Primăria Municipiului Galaţi;
 • întocmeşte şi transmite semestrial la Administraţia Financiară declaraţiile privind structura şi cheltuielile de personal ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, conform declaraţiei 112;
 • completează cu actele necesare dosarele noilor angajaţi privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;
 • administrează resursele financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;
 • comunică beneficiarilor deciziile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor legale de către persoanele îndreptăţite la indemnizațiile lunare;
 • asigura comunicarea anuală către Agentia Nationala a Functionarilor Publici, în condițiile legii, a planul de perfecționare profesionala a funcționarilor publici;
 • verifică datele şi informaţiile privind asistentii personali și beneficiarii de indemnizații lunare și le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Bibliografia de concurs:
 • Constituţia României, republicată;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;
 • Legea nr. 53/2003, Codul muncii, (R2), cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.
 • Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată;
 • H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată;
 • Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare şi functionare a serviciilor sociale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.235.191.73

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi