Esti aici:

08/05/2019

Anunt concurs angajare !!

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant – Compartiment monitorizare asistenţi personali, evidenţă şi plată indemnizaţii lunare..
Cerinţele de ocupare a funcţiei publice de executie vacante sunt:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiintă: ştiinţe administrative/ economice/juridice/inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional debutant – nu este cazul.
  Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, conform art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 • are cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 • îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor, proba scrisa si interviu.
  Proba scrisa este programata la data de 06.09.2019, orele 11:30 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, str. Fraternitatii nr. 1, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati din Str. Fraternitatii nr. 1 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și site-ul instituției, respectiv în perioada 05.08.2019 - 26.08.2019.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
  • copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
  • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • cazierul judiciar.
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
   Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.
   Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1.1) trebuie sa cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 • Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Atributiile postului:
 • monitorizează şi evaluează activitatea asistenților personali aflați în propria administrare, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
 • întocmeşte, prelucrează, gestionează şi răspunde de dosarele personale ale asistenților personali;
 • întocmeşte actele administrative privind modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru asistenții personali;
 • comunică beneficiarilor deciziile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
 • urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către persoanele îndreptăţite la indemnizațiile lunare;
 • monitorizează indemnizațiile lunare aflate în propria administrare;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Bibliografia de concurs:
 • Constitutia Romaniei;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;
 • Legea nr. 53/2003, Codul muncii, (R2), cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată;
 • Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 34.205.93.2

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi