Esti aici:

08/05/2019

Anunt concurs angajare !!

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante: Consilier I, grad principal - Serviciul Ajutoare Încălzire.
Cerinţele de ocupare a funcţiei publice de executie vacante sunt:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental știinţe sociale, ramura de ştiinţă - științe juridice, științe economice, științe administrative sau științe inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional principal – 5 ani.
  Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, conform art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 • are cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 • îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor, proba scrisa si interviu.
  Proba scrisa este programata la data de 06.09.2019, orele 09:00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, str. Fraternitatii nr. 1, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati din Str. Fraternitatii nr. 1 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și site-ul instituției, respectiv în perioada 05.08.2019 - 26.08.2019.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
  • copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
  • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • cazierul judiciar.
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
   Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.
   Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1.1) trebuie sa cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 • Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Atributiile postului:
 • primeste, verifica, certifică originalitatea actelor şi prelucreaza solicitările privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru toate tipurile de combustibili (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi și petrolieri) și alte ajutoare reglementate conform legislației în vigoare și/sau aprobate prin hotărârile Consilului Local;
 • verifică solicitanţii de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sistemul informatic PatrimVen cu privire la conturile bancare, cuantumul veniturilor lunare/anuale ale acestora;
 • întocmeşte dispoziţiile de admitere/respingere a dreptului la ajutor financiar pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă, alternativ sistemului centralizat de termoficare;
 • întocmeşte borderourile de plată pentru toate tipurile de combustibili;
 • asigură activitatea de relaţii cu publicul şi colaborarea cu asociaţiile de proprietari din municipiul Galaţi, în vederea primirii şi prelucrării solicitărilor privind acordarea ajutoarelor de căldură în termenele impuse de lege;
 • analizează şi verifică modul de respectare a condiţiilor de acordare a ajutoarelor de încălzire, a termenelor legale, de generare a documentelor specifice (dispoziţii, situaţii centralizatoare, situaţii statistice, mandate poştale);
 • întreţine relaţii de comunicare şi colaborare cu celelalte compartimente din cadrul direcției, pentru bunul mers al activităţii serviciului;
 • colaborarează cu furnizorii de servicii (S.C. Calorgal S.A Galaţi, ENGIE Galaţi, SC Furnizare Electrica SA, Enel Energie Muntenia SA, Poșta Română şi Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi) în vederea transmiterii situaţiilor centralizatoare potrivit Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
 • formulează răspunsuri la fişele de audienţă;
 • întocmeşte situaţii statistice cu beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pentru toate tipurile de combustibili (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri) şi alte ajutoare reglementate conform legislaţiei în vigoare şi/sau aprobate prin hotărârile Consilului Local;
 • îndosariază și arhivează actele pe categorii de documente
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Bibliografia de concurs:
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;
 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 70/2011 privind măsuri de protecție socială pe perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 920/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind măsuri de protecție socială pe perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare.

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.235.191.73

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi