Esti aici:

08/05/2019

Anunt concurs angajare !!

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Financiar și Contabilitate.
Cerinţele de ocupare a funcţiei publice de executie vacante sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental știinţe sociale, ramura de ştiinţă - științe economice
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior – 7 ani.
  Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, conform art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 • are cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 • îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor, proba scrisa si interviu.
  Proba scrisa este programata la data de 09.09.2019, orele 14:00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, str. Fraternitatii nr. 1, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati din Str. Fraternitatii nr. 1 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și site-ul instituției, respectiv în perioada 05.08.2019 - 26.08.2019.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
  • copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
  • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • cazierul judiciar.
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
   Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.
   Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1.1) trebuie sa cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 • Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Atributiile postului:
 • organizarea și ținerea la zi a contabilității în conformitate cu prevederile legii;
 • întocmește rapoartele de specialitate și documentația necesară în vederea elaborării proiectelor de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local;
 • întocmeste situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale respectand regulile de intocmire si termenele de depunere ;
 • organizeaza inventarierea elementelor de activ/pasiv si participa la valorificarea rezultatelor acesteia;
 • asigura exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv;
 • exercita atributii specifice utilizarii functionalitatilor sistemului national de raportare FOREXEBUG;
 • organizeaza si conduce evidenta angajamentelor bugetare si legale in conformitate cu OMFP 1792/2002;
 • urmareste asigurarea si repartizarea resurselor financiare pentru functionarea serviciilor de asistenta sociala si plata drepturilor beneficiarilor
 • efectueaza operatiuni de contabilitate care stau la baza platii drepturilor banesti si facilitatilor financiare acordate persoanelor in nevoie sociala;
 • transmite contul de executie lunar si bilantul contabil trimestrial la Directia Economica a Consiliului Local Galati, la termenele fixate de aceasta;
 • colaboreaza cu Directia Economica a Consiliului Local Galati pentru solutionarea problemelor financiare ale Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Galati;
 • urmareste efectuarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale si de investitii, ajutoare sociale, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
 • justifica in fata organelor de control modul de cheltuire a fondurilor primite;
 • urmareste si verifica garantiile gestionare, materiale;
 • intocmeste actele aditionale pentru majorarea garantiilor gestionare, materiale ori de cate ori este necesar;
 • colaboreaza cu Municipiul Galati, A.N.F.P., Trezorerie, Directia Generala a Finantelor Publice, Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si cu orice alte unitati cu care Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Galati intra in contact, ce au legatura directa cu atributiile de natura economica;
 • ridica si depune documentele pentru decontare bancara;
 • intocmeste si inregistreaza toate notele contabile (banca, diverse, salarii);
 • introduce in evidenta notele contabile, intocmeste balanta de verificare;
 • verifica si analizeaza lunar balanta de verificare, atat cea sintetica cat si soldurile conturilor debitori, creditori, furnizori;
 • furnizeaza datele necesare pentru intocmirea lunara, trimestriala si anuala a executiei bugetare cat si a altor raportari statistice;
 • realizeaza activitatea financiar-contabila privind beneficiile de asistenta sociala administrate;
 • intocmeste ordine de plata;
 • inregistreaza operatiuni contabile in fisele de cont analitice si sintetice;
 • opereaza in evidente toate inregistrarile contabile efectuate;
 • urmareste lichidarea avansurilor spre decontare, debitorii de cote de intretinere, chirii, convorbiri telefonice etc, stabileste penalitati de intarziere pentru timpul depasit conform legislatiei in vigoare si virarea acestora la buget;
 • inregistreaza valoric si cantitativ in contabilitate mijloacele fixe si obiectele de inventar achizitionate;
 • intocmeste transferurile si consumul lunar al materialelor, obiectelor de inventar, benzina si motorina pe baza bonurilor de consum sau transfer, dupa caz;
 • verifica lunar soldurile tuturor conturilor din balanta de verificare;
 • certifica conturile si inchiderea acestora la finele anului;
 • exercita controlul financiar preventiv conform deciziei directorului executiv;
 • pastreaza confidentialitatea datelor din cadrul biroului;
 • raspunde de arhivarea anuala a documentelor compartimentului si predarea acestora la arhiva institutiei;
 • indeplineste si alte sarcini stabilite de conducere.

Bibliografia de concurs:
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;
 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr 82/1991 - Legea Contabilității, (R4), actualizata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 - privind Finanțele publice locale, rectificata, cu modificările si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2.861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Ordinul nr.1.792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 3.338/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului national de raportare – Forexebug;
 • O.U.G. nr.88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normativ;
 • Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, actualizata, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările si completările

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.235.191.73

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi