Esti aici:

01/27/2021

Anunt concurs promovare !!

  Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru o funcție publică de execuție: Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul Juridic .
Condiţii de desfăşurare:

Pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile codului administrativ.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.
  Proba scrisa este programata la data de 01.03.2021, orele 11:00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, str. Fraternitatii nr. 1, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi din Str. Fraternității nr. 1 în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul institutiei, respectiv în perioada 27.01.2021 - 16.02.2021 şi conţine în mod obligatoriu:
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane ăn vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a post aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G nr. 611/2011

Bibliografia de concurs:
 • Constitutia Romaniei – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.292/2011 asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare.

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.235.191.73

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi