Esti aici:

09/02/2019

In atenția solicitanților de subvenții de la bugetul local, pentru anul 2020

  Asociaţiile, fundaţiile sau cultele recunoscute în România pot primi subvenţii de la bugetul local, dacă îndeplinesc următoarele condiții:
 • administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din municipiul Galați şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
 • deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;
 • solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.
  Nu sunt eligibile pentru a fi subvenţionate de la bugetul local unităţile de asistenţă socială încadrate în Nomenclatorul serviciilor sociale, după cum urmează:
 • centre de servicii comunitare şi formare (8790 CR-D - V);
 • servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum şi la asistent maternal (8790SF - C);
 • centre pentru gravide în dificultate (8790CR - MC - II);
 • îngrijiri personale la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane) (8810ID - II);
 • servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi prin asistent personal (8810-ID - IV);
 • servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi acordate prin asistent personal profesionist (8899 SC-D-I);
 • servicii de supraveghere şi îngrijire pe timpul zilei acordate de bone (8891CZ-C - VIII);
 • centre de zi pentru monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispusă să îşi abandoneze copilul (8899CZ - F - II);
 • centre de informare şi sensibilizare a populaţiei (8899CZ - VD - II);
 • centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale (8899CZ - PN - I);
 • centre de suport pentru situaţii de urgenţă/de criză (8899CZ - PN - II).
  Data limită de depunere a documentației de solicitare a subvenției în baza Legii nr. 34/1998 - privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie.
   Documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele (conform art. 4 din Norme Metodologice):
 • cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 din Norme metodologice (H.G nr. 1.153/ 2001 pentru aprobarea de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare), în 3 exemplare;
 • ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice județeană, sau la administrația financiară municipală;
 • balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
 • certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local şi central din care să rezulte că nu are datorii.
  Documentele prevăzute la lit. a) şi d) vor fi prezentate în original.
  Pentru anul 2020, cererea, însoțită de documentele prevăzute la art. 4 din Normele metodologice, se depune în pachet închis la registratura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați, până la data de 30 septembrie, ora 1630.

Date de contact pentru mai multe informații:
Tel.: 0236-307-740
E- mail: ong@primariagalati.ro

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.235.191.73

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi