Prezentarea institutiei publice de asistenta sociala "Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri"

"Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri", cu sediul în municipiul Galaţi, str. Zimbrului nr. 5, este o instituţie publică de asistenţă socială de tip rezidenţial, cu personalitate juridică, înfiinţată prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 6/27.02.2003.
  Instituţia funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galaţi şi sub coordonarea furnizorului de servicii sociale: Primăria Municipiului Galaţi - Direcţia de Asistenţă Socială şi Servicii Publice care deţine Licenţa de funcţionare Seria LF nr. 0001004/10.03.2017.
  În temeiul prevederilor H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, instituţia acordă asistenţă socială prin două servicii sociale:

 • Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri - Zimbru 1
 • Centrul multifuncţional pentru tineri aflaţi în situaţii de risc- Zimbru 2

CENTRUL DE LOCUINTE SI SPRIJIN PENTRU TINERI – ZIMBRU 1

Proiecte implementate

 • PROGRAMUL PHARE Ricop RO 9904 Titlul proiectului: Centrul Social Integrat “Sprijin la greu. Primul proiect cu finanțare nerambursabilă pentru serviciile sociale a vizat măsuri de sprijin destinate categoriilor defavorizate create ca urmare a disponibilizărilor. Proiectul Centrul Social Integrat “Sprijin la greu” a asigurat suplimentarea serviciilor sociale locale cu următoarele categorii de servicii sociale: sprijin material lunar, sprijin pentru reintegrare socio-profesională, măsuri de sprijin și asistență socială pentru persoanele fără loc de muncă, aflate în risc de a ajunge în stradă. Proiectul s-a derulat în cadrul programului PHARE Ricop RO 9904, Componenta 5 – Măsuri de Răspuns Social, având o valoare de 221 761 euro, fiind derulat în perioada 2002 -2003. Clădirea reamenajată în cadrul proiectului, asigură în prezent servicii sociale tinerilor în dificultate, aflați în risc de a ajunge în stradă, având denumirea Centrul de Locuințe și Sprijin pentru Tineret – ZIMBRU 1
  Responsabili elaborare / management proiect: Palade Viorica - Director Directia Administratie Publică Locală, Stamate Doina - Director Economic, Suciu Mioara, Taga Adelina, Roman Mirela, Campeanu Rodica

Descierea serviciului social

Serviciului social "Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri"- Zimbru 1 este administrat de instituţia publică de asistenţă socială "Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri".
  Serviciul social "Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri"- Zimbru 1, cod serviciu social 8790 CRT - I, cod de înregistrare fiscală CIF 15339669, este realizat printr-un proiect cu finanțare nerambursabilă pentru serviciile sociale, care a vizat măsuri de sprijin destinate categoriilor de tineri defavorizaţi proveniţi din instituţiile de ocrotire.
  Serviciul social "Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri"- Zimbru 1, înfiinţat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 6/27.02.2003, deţine Licenţa de funcţionare Seria LF nr. 0001004/10.03.2017 şi este valabilă pe o perioadă de 5 ani.
  Standardul minim de calitate aplicabil este prevăzut în anexa 3 din ORDINUL nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale.
  Serviciul social de tip rezidențial "Centrul de Locuinţe și Sprijin pentru Tineri"- Zimbru 1, cu o capacitate de 44 de locuri în 22 de camere de două locuri, asigură tinerilor cu vârsta peste 18 ani proveniţi din instituţiile de ocrotire:

 • găzduire pe o perioadă determinată de doi ani, cu posibilitatea prelungirii succesive cu cate 2 ani fara a depasi varsta maxima de 35 de ani, în funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar şi în raport cu nevoile individuale ale acestuia si
 • servicii de reintegrare socio-profesională, în vederea sprijinirii acestora pentru a-şi găsi drumul către o viată decentă, independentă.
   Serviciul social îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin HCL nr.185/24.11.2016, Anexa 1, care este un document propriu al serviciului, elaborat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în furnizarea serviciilor.

ZIMBRU 1 si ZIMBRU 2 asigura servicii sociale cu gazduire temporara tinerilor casatoriti sau necasatoriti cu vârsta peste 18 ani, proveniţi din instituţiile de ocrotire din municipiul Galaţi

Centrul de Locuinte si Sprijin pentru Tineri functioneaza ca institutie publica de asistenta sociala de tip rezidential cu personalitate juridica, fiind centru rezidential temporar cu locuinte pentru tineri proveniti din institutii de ocrotire aflati in risc de marginalizare sociala cu varsta peste 18 ani, avand drept scop reintegrarea socio-profesionala in comunitate a acestor tineri, dezvoltarea abilitatilor de viata independenta, prin acordarea de servicii de consiliere sociala si psihologica.

Servicii acordate:

 • cazare gratuita (pentru tinerii fara venit) sau cu plata unei contributii lunare la plata cheltuielilor de intretinere (pentru tinerii cu venit) în camere duble, asigurarea cazarmamentului şi a condiţiilor de gospodărire pe perioadă determinată: bucătărie, spălătorie, uscătorie;
 • masa de la Cantina de ajutor social pentru:
  - beneficiarii elevi pana in 26 de ani, inscrisi la curs de zi
  - beneficiarii de VMG care presteaza 5 zile de munca in folosul comunitatii
  - beneficiarii cu handicap mediu care au venituri sub nivelul VMG
  - beneficiarii cu grad de handicap accentuat sau grav si somerii indemnizabili contra cost (30 % din venitul obtinut);
 • servicii de consiliere socială;
 • servicii de consiliere profesională, de reinserţie/orientare profesională, sprijin în vederea integrării socio-profesionale/identificarea unui loc de muncă stabil;
 • servicii de consiliere psihologică;
 • servicii de informare, sprijin în vederea accesului la alte servicii din comunitate prin sprijin în vederea dobândirii unor drepturi legale prin seminarii, dezbateri tematice
 • terapie ocupaţională;
 • sprijin pentru reintegrarea socială/familială;
 • suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale tinerilor care părăsesc sau provin din sistemul de protecţie a copilului, fără venituri sau cu venituri reduse, în scopul integrării sociale, în concordanţă cu nevoile individuale identificate;

Activitati derulate:

   Sprijin la intocmirea dosarelor de dobandire a unor drepturi (dreptul la locuinta sociala, hrana de la Cantina de Ajutor Social, beneficii de asistenta sociala, alte servicii sociale sau medicale), sprijin pentru obtinerea unui loc de munca sau acces la servicii de consiliere si formare profesionala pentru a-si imbunatati competentele profesionale, formarea capacităţilor de a-şi asuma responsabilităţi şi a practica o meserie; inscrierea la cursuri de recalificare; consolidarea deprinderilor şi a aptitudinilor de autogospodărire, recuperare si reintegrarea sociala a tinerilor; activitati/sesiuni informative, de voluntariat, activitati sportive, cultural-artistice, activitati administrativ organizatorice, lucrative, activitati recreative de petrecere a timpului liber si de socializare.


Procedura de acces la serviciile centrului

Criterii de selectie a beneficiarilor

Categorie de beneficiari:

 • Tineri defavorizati peste 18 ani care parasesc sistemul de protectie institutionalizat pentru minorii din municipiul Galati.

Criterii de selectie:

 • tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 27 de ani aflaţi în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, care părăsesc/provin din instituţiile de ocrotire a minorilor din municipiul Galaţi, care nu au sau nu îşi cunosc familia naturală, precum şi tineri care deşi îşi cunosc familia naturală nu se pot reintegra familial.
 • tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 27 de ani, externaţi din alte instituţii de ocrotire, care au beneficiat deja de măsura reintegrării sociale sau alte forme de protecţie şi asistenţă socială, dar au ajuns într-o situaţie gravă de risc social, cauzată de neadaptarea la viaţa independentă, situaţii de dificultate sau risc de excluziune socială fără posibilitatea reintegrării sociale, lipsă locuinţă, loc de muncă, familie.

Conditie de admitere:

 • nu pot fi admise/readmise în centru persoanele pentru care contractul de servicii a încetat din motive disciplinare;

Documente necesare:

 • cerere de admitere tip, semnata de beneficiar in original;
 • fisa de evaluare individuala
 • dovezi privind mediul de provenienta - documente oficiale eliberate de centre de ocrotire
 • recomandare din partea institutiei de ocrotire din care provine; caracterizare
 • ancheta sociala de la ultima institutie de ocrotire completata in mod obligatoriu cu informatii culese din mediul de relatie si de habitatie;
 • actele de identitate (C.I., certificat de nastere)
 • actele doveditoare privind studiile;
 • avizul medicului psihiatru - cu respectarea prevederilor Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, republicata;
 • aviz psihologic - evaluare psihologica realizata de psihologul centrului, care certifica 'apt psihic pentru viata in colectivitate'
 • aviz epidemiologic - apt pentru colectivitate - eliberat de medicul de familie;
 • radiografie pulmonara;
 • adeverinta medicala - nu este in evidenta cu boli cronice, infecto-contagioase;
 • acte doveditoare ale veniturilor realizate (copie dupa contractul de munca sau declaratie pe proprie raspundere ca nu are/nu realizeaza venituri)
 • adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice Galati
 • cazier judiciar
 • angajament de buna purtare/respectare a R.O.F.
 • adeverinta de la centrul/centrele de provenienta ca nu a fost externat din motive disciplinare
 • declaratie pe propria raspundere ca detine/nu detine depozite bancare in conturi personale
 • alte acte solicitate dupa specificul fiecarui caz, in functie de relevanta lor in cadrul dosarului.

Documente consultative: DOCUMENTE CONSULTATIVE


Date de contact:


 • Director: Manaila Emanuela
 • Contabil sef - Constantin Mariana
  ------------------------------------------------------
 • Adresa: Galati, str Zimbrului nr. 5
 • Telefon/Fax: 0236/334411
 • Email: clstgalati@yahoo.com

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 35.153.100.128

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi