Prezentarea institutiei publice de asistenta sociala "Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri"

"Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri" cu sediul în municipiul Galaţi str. Zimbrului nr. 5, este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 6/27.02.2003, funcţionează ca instituţie publică de asistenţă socială de tip rezidenţial, cu personalitate juridică si este subordonat furnizorului de servicii sociale Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 005367/05.08.2019, cu sediul în municipiul Galati, Str. Fraternităţii nr. 1.

  Serviciul social "Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri", cod serviciu social 8790 CRT - I, deţine Licenţa de funcţionare Seria LF Nr. 0010363/13.08.2021, valabilă pe o perioadă de 5 ani. Serviciului social "Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri" asigură cazare si servicii de consiliere socială, profesională şi pshologică tinerilor majori aflaţi în dificultate, proveniţi din instituţiile de ocrotire a minorilor din municipiul Galaţi.

  Imobilul centrului are o capacitate de 44 de locuri si deţine următoarele spaţii dotate corespunzător: 22 de camere cu câte 2 paturi, 3 birouri de consiliere, îndrumare şi orientare profesională, 1 cabinet psihologic, 1 cabinet medical, 2 bucătării, 1 spălătorie si 1 uscător.


CENTRUL DE LOCUINTE SI SPRIJIN PENTRU TINERI

  

Scopul serviciului social

"Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri" este acela de a asigura asistenţă socială persoanelor tinere defavorizate provenite din instituţiile de ocrotire şi de a creea, dezvolta şi aplica un ansamblu de măsuri şi proceduri menite să ducă la formarea, dezvoltarea, îmbunătăţirea sau redobândirea capacităţilor de viaţă independentă a persoanelor beneficiare. Serviciile sociale sunt acordate printr-un ansamblu de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Durata maximă a cazării

Cazarea în centru, conform contractului de acordare de servicii sociale, este pe o perioadă determinată de 2 ani, aceasta putând fi prelungită succesiv cu câte 2 ani, prin încheierea unor contracte noi sau prin acte adiţionale la contractul iniţial, până la vârsta maximă de 35 de ani inclusiv, în funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar şi în raport cu nevoile individuale ale acestuia.

  

Servicii acordate:
 • cazare pe o perioadă determinată: gratuită pentru beneficiarii fără venituri sau cu plata unei contribuţii la cheltuielile de întreţinere ale centrului (aferente consumului de apa, gaz, curent şi salubritate) pentru beneficiarii care obţin venituri din salariu/pensie/indemnizaţie de handicap grav sau accentuat/indemnizaţie de şomaj/VMG;
 • hrană de la Cantina de Ajutor Social: gratuită pentru beneficiarii care nu realizeaza venituri sau contracost, după caz;
 • consiliere socială;
 • consiliere profesională, de reinserţie/orientare profesională, sprijin în vederea integrării socio-profesionale/identificarea unui loc de muncă stabil;
 • consiliere psihologică;
 • consiliere medicala.
Activităţi desfăşurate în cadrul centrului: socializare, informare şi de instruire
 • activităţi gospodăreşti (gătit/grădinărit/văruit/reamenajarea spaţiului de locuit)/ concursuri cu premii – organizate în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă;
 • activităţi lunare de socializare/reintegrare socială prin activităţi sportive (football, tenis, şah) cultural artistice (teatru, film, muzee), recreative de socializare (vizitarea de obiective culturale, excursii);
 • informare, sprijin în vederea accesului la alte servicii din comunitate prin activităţi/sesiuni informative;
 • sprijin în vederea dobândirii unor drepturi legale prin seminarii, dezbateri tematice;
 • sprijin pentru reintegrarea socială/familială;
 • suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale tinerilor care părăsesc sau provin din sistemul de protecţie a copilului, fără venituri sau cu venituri reduse, în scopul integrării sociale, în concordanţă cu nevoile individuale identificate (achizitionarea prin programe sau sponsori de aparate auditive/ochelari/imbracaminte/incaltaminte/produse de igiena personala, etc);
 • sesiuni periodice de consiliere lunară/ informare anuala a beneficiarilor, prin care:
 • sunt aduse la cunostinţă şi explicate: Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al centrului, Carta drepturilor beneficiarilor, Codul de etică, Planul de activităţi anual, Serviciile oferite, Obligaţiile si drepturile beneficiarilor;
 • sunt informaţi şi consiliaţi cu privire la: regim activ şi sănătos de viaţă, educaţie sexuală contraceptivă, consecinţele nocive ale fumatului, consumului de alcool şi a drogurilor;
 • sunt informaţi şi consiliaţi cu privire la: tipurile de abuz, modalitatea de identificare şi sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant;
 • sunt instruiţi pentru apărarea, protecţia, prevenirea şi stingerea incendiilor şi comportarea în caz de incendiu şi cutremur.
 • activitati de monitorizare/instruire
Categoria beneficiarilor de servicii sociale

"Centrul de Locuinte şi Sprijin pentru Tineri" asigură găzduire temporară şi servicii sociale tinerilor cu vârsta de la 18 la 33, cu posibilitatea acordării de servicii sociale până la vârsta maximă de 35 de ani (inclusiv) aflaţi în una din următoarele categorii:

 • tineri care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului/provin din instituţiile de ocrotire a minorilor din municipiul Galaţi, care nu au sau nu işi cunosc familia naturală, precum şi tineri care deşi îşi cunosc familia naturală nu se pot reintegra familial, aflaţi în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, care necesita sprijin de specialitate.
 • tineri care au beneficiat ulterior externării din instituţiile de ocrotire a minorilor de măsura reintegrării în alte centre sociale dar au ajuns într-o situaţie gravă de risc social, cauzată de neadaptarea la viaţa independentă, situaţii de dificultate sau risc de excluziune socială fără posibilitatea reintegrării sociale cauzata de lipsa locuinţei, locului de muncă, sprijinul familiei.
Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor - condiţii de admitere/respingere
 • Condiţii de admitere în centru
  1. să aibă domiciliul pe raza municipiului Galaţi (trecut în cartea de identitate);
  2. să nu deţină în proprietate o locuinţă sau să nu fi înstrăinat o locuinţă în ultimii 5 ani;
  3. să nu deţină/ să nu fi deţinut depozite bancare personale mai mari de 3000 lei;
  4. să nu fi refuzat atribuirea unei locuinţe sociale/A.N.L.;
  5. să fie lipsit de sprijin familial;
  6. persoana să fie autonomă, capabilă să se audeservească / autogospodarească;
  7. să depună dosarul complet, cu toate actele solicitate (prevăzute la art.10);
  8. starea de sănătate fizică şi mentală sau încadrarea într-un anumit grad de handicap a tinerilor care solicită accesul în CLST trebuie să permită inserţia în colectivitate/ reinserţia socio - profesională, instituţia fiind înfiinţată şi acreditată în acest scop.
 • Condiţii de respingere a cererilor de admitere depuse de foşti beneficiari / Interdicţii de readmitere
  1. Nu vor fi readmişi în centru, pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la punerea în aplicare a Dispoziţiei de încetarea acordării serviciilor sociale, beneficiarii pentru care contractul de acordare de servicii sociale încheiat cu CLST a încetat din motive disciplinare.
  2. Nu vor fi readmişi în centru beneficiarii care figurează cu datorii la plata contribuţiei lunare la cheltuielile de întreţinere ale centrului, neachitate ulterior externării.
Acte necesare la întocmirea dosarului solicitat pentru admiterea in centru
 • cerere de admitere tip, semnată de beneficiar în original* la care se anexeaza actele solcitate**;
 • fişa de evaluare individuală de la ultimul loc în care i-au fost acordate servicii sociale;
 • dovezi privind mediul de provenienţă - documente oficiale eliberate de centre de ocrotire;
 • recomandare/caracterizare din partea instituţiei de ocrotire din care provine;
 • ancheta socială de la ultima instituţie de ocrotire completată în mod obligatoriu cu informaţii culese din mediul de relaţie şi de habitaţie;
 • actele de identitate (C.I., certificat de naştere);
 • actele doveditoare privind studiile;
 • avizul medicului psihiatru - cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • aviz psihologic valabil maxim 1 an de la eliberare care certifică faptul ca solicitantul este "apt psihic pentru viaţa în colectivitate" - evaluarea psihologică poate fi efectuată de un psiholog specializat, de psihologul de la ultimul loc in care solicitantului i-au fost acordate servicii sociale sau de psihologul din cadrul CLST;
 • aviz psihologic valabil maxim 1 an de la eliberare care certifică faptul că, solicitantul este "apt psihic pentru viaţa în colectivitate" - evaluarea psihologică poate fi efectuată de un psiholog specializat sau de psihologul de la ultimul loc în care solicitantului i-au fost acordate servicii sociale;
 • aviz epidemiologic - apt pentru colectivitate - eliberat de medicul de familie;
 • adeverinţă medicală - nu este în evidenţă cu boli cronice, infecto-contagioase - eliberată de medicul de familie;
 • dosar medical – dacă este cazul ( istoric boli/diagnostice medicale/tratamente/internari):
 • radiografie pulmonară;
 • acte doveditoare ale veniturilor realizate (copie după contractul de muncă);
 • adeverinţa de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Galaţi;
 • declaraţie pe propria raspundere că deţine/nu deţine depozite bancare în conturi personale;
 • cazier judiciar;
 • angajament de respectare a ROF;
 • consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • alte acte solicitate după specificul fiecărui caz, în funcţie de relevanţa lor în cadrul dosarului.

* Cererile de admitere în centru vor fi adresate Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi sau direct "Centrului de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri", de către instituţiile de ocrotire a minorilor din municipiul Galaţi sau personal de către tinerii proveniţi din aceste instituţii.

** La cererea de admitere, solicitantul va anexa obligatoriu toate actele solicitate de instituţie, necesare în vederea întocmirii dosarului personal, care va fi supus spre analiză Comisiei de admitere/încetare acordare servicii sociale.

 

Admiterea in centru

  Dosarele depuse de solicitanţi sunt analizate de Comisia de admitere/incetare acordare servicii sociale constituită prin Dispoziţie a Directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi.

Solicitantul este admis in centru dupa primirea Dispozitiei de admitere dispusă de cître Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, în baza referatului privind propunerea de admitere, transmis Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi de către Comisia de admitere/încetarea acordării serviciilor sociale.

 

Documente consultative: DOCUMENTE CONSULTATIVE
Date de contact:
 • Director: Manaila Emanuela
 • Contabil sef - Constantin Mariana
  ------------------------------------------------------
 • Adresa: Galati, str Zimbrului nr. 5
 • Telefon/Fax: 0236/334411
 • Email: clstgalati2020@gmail.com

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 44.210.85.190

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi