CENTRUL MULTIFUNCTIONAL PENTRU TINERI AFLATI IN SITUATII DE RISC– ZIMBRU 2

Prezentarea institutiei publice de asistenta sociala "Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri"

"Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri", cu sediul în municipiul Galaţi, str. Zimbrului nr. 5, este o instituţie publică de asistenţă socială de tip rezidenţial, cu personalitate juridică, înfiinţată prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 6/27.02.2003.
  Instituţia funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galaţi şi sub coordonarea furnizorului de servicii sociale: Primăria Municipiului Galaţi - Direcţia de Asistenţă Socială şi Servicii Publice care deţine Licenţa de funcţionare Seria LF nr. 0001004/10.03.2017.
  În temeiul prevederilor H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, instituţia acordă asistenţă socială prin două servicii sociale:

 • Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri - Zimbru 1
 • Centrul multifuncţional pentru tineri aflaţi în situaţii de risc- Zimbru 2

Proiecte implementate

 • PROGRAMUL DE FINANTARE: Programul pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc, componentă a Proiectului privind Incluziunea Socială, Partea a III a, finanţat de Banca Internatională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare, titlul proiectului Centrul Multifuncţional pentru tineri aflaţi în situaţii de risc - ZIMBRU 2. Proiectul s-a derulat in perioada 09.03.2011 – 30.05.2013, cu un buget total de 1653.360,27 lei. Proiectul a vizat dezvoltarea capacităţii sistemului de asistenţă socială, promovarea incluziunii sociale a unui număr de 30 tineri proveniţi din centre de plasament din municipiul Galati, care să asigure găzduirea beneficiarilor pe perioadă determinată, servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi servicii de reinserţie socială.
  Responsabili elaborare/management proiect: Palade Viorica - Director Directia Administratie Publică Locală, Macovei Ecaterina, Alupoae Mihaela, Maxin Suciu Mioara, Ghinea Emilia.

Descierea serviciului social

   Serviciul social "Centrul Multifunctional pentru tineri aflati in situatii de risc"- Zimbru 2, cod serviciu social 8790 CRT - I, cu sediul in Galati, Str. Zimbrului nr. 5, detine Licenţa de funcţionare Seria LF. Nr.0004167/09.10.2017, este înfiinţat de furnizorul Primaria Municipiului Galati - Directia de Asistenta Sociala si Servicii Publice, si fuctioneaza sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Galati.
  Cladirea "Centrul Multifunctional pentru tineri aflati in situatii de risc" este proprietatea Municipiului Galati si a fost transmisa in vederea functionarii, in baza HCL nr. 310/27.06.2013, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea "Centrului de Locuinte si Sprijin pentru Tineri".
  Centrul multifunctional pentru tineri aflati in situatii de risc este este o cladire compusa din 12 apartamente utilate si mobilate complet, functionand ca centru social cu destinatie multifunctionala care asigura gazduirea beneficiarilor pe perioada determinata de trei ani, servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si servicii de reinsertie sociala, avand ca obiectiv diminuarea numarului de tineri aflati in situatii de risc social in lipsa unei locuinte, pregatirea acestora pentru o viata independenta si dobandirea unor abilitǎti personale care vor fi folosite în depǎşirea unor crize ulterioare.
  Perioada de cazare este de 3 ani, si poate fi prelungita prin act aditional cu inca 3 ani, fara a depasi o perioada maxima de cazare de 6 ani, în funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar şi în raport cu nevoile individuale ale acestuia.
  Tinerii/familiile beneficiaza de cazare in regim de comodat (gratuit) dar isi platesc singuri utilitatile (apa,gaze,curent) in functie de numarul de membrii ai familiei. Beneficiarilor cazati in "Centrul Multifunctional pentru tineri aflati in situatii de risc" li se acorda servicii sociale in birourile din cadrul "Centrului de Locuinte si Sprijin pentru Tineri", de catre personalul de specialitate in asistenta sociala: asistenti sociali, educatori (instructori educatori pentru activitati de resocializare), terapeut ocupational, psihopedagogi si psiholog.


Servicii acordate:

 • consiliere sociala;
 • consiliere profesionala, de reinserţie/orientare profesionala/ sprijin in vederea reintegrarii profesionale / identificarea unui loc de munca stabil pentru beneficiarii care isi pierd locul de munca sau cu venituri reduse care nu sunt suficiente pentru a se intretine pe sine sau familia/copiii;
 • consiliere psihologica;
 • servicii de informare , sprijin in vederea accesului la alte drepturi/servicii din comunitate prin activitati/sesiuni informative;
 • sprijin in vederea dobandirii unor drepturi legale prin seminarii, dezbateri tematice;
 • terapie ocupationala;
 • sprijin pentru reintegrarea sociala/familiala;
 • suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale tinerilor care parasesc sau provin din sistemul de protectie a copilului, fără venituri sau cu venituri reduse,in scopul integrarii sociale, în concordanţă cu nevoile individuale identificate;
 • sesiuni periodice/anuale de informare a beneficiarilor, prin care:
  - sunt aduse la cunostinta si explicate: Regulamentul de Organizare si Functionare al centrului, Planul de activitati anual, Serviciile oferite, Obligatiile beneficiarilor;
  - sunt informati si consiliati cu privire la : regim activ si sanatos de viata,educatie sexuala contraceptiva, consecintele nocive ale fumatului,consumului de alcool si a drogurilor;
  - sunt informati si consiliati cu privire la : tipurile de abuz,modalitatea de identificare si sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant;
  - sunt instruiti pentru apararea, protectia, prevenirea si stingerea incendiilor si comportarea in caz de incendiu si cutremur;

Activitati de baza desfasurate in cadrul centrului:

 • activitati care stimuleaza dezvoltarea abilitatilor de viata independenta (lucrative);
 • activitati gospodaresti-concursuri cu premii;
 • activitati lunare de socializare/reintegrare socială:
  - sportive (football, tenis, sah);
  - cultural artistice (teatu, film, muzee);
  - recreative de socializare(vizitarea de obiective culturale, excursii).

Categoria beneficiarilor de servicii sociale/ situatia de dificultate la care serviciul raspunde

"Centrul Multifunctional pentru tineri aflati in situatii de risc" asigura gazduire temporara, servicii sociale si de resocializare urmatoarelor categorii de beneficiari:

 • tineri casatoriti/necasatoriti /familii cu copii, aflati în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, care parasesc/provin din institutiile de ocrotire a minorilor din municipiul Galati, care nu se pot reintegra in societate datorita lipsei unei locuinte si a unui suport de specialitate ce priveste autogospodarirea si gestionarea veniturilor
 • tineri casatoriti/necasatoriti /familii cu copii care au beneficiat deja de masura reintegrarii sociale sau alte forme de protectie si asistenta sociala, dar au ajuns intr-o situatie grava de risc social, cauzata de neadaptarea la viata independenta: situaţii de dificultate sau risc de excluziune socială fara posibilitatea reintegrarii sociale – lipsa locuinta, familie.

Procedura de acces la serviciile centrului

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor

 • Beneficiarii sunt admisi in centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislaţiei şi a scopului serviciului social al centrului - cazarea si acordarea de servicii sociale pe perioada determinata.
 • Vor fi acceptati ca beneficiari in cadrul centrului, tineri cu varsta intre 18 - 35 de ani. Limita de varsta sub 35 de ani este obligatorie pentru persoana care va fi titular de contract – persoana singura sau sot/sotie in cazul familiilor.
 • Vor fi acceptati ca beneficiari in cadrul centrului, tineri casatoriti/necasatoriti, familii cu copii, care obtin venituri din munca, externati/proveniti din institutiile de ocrotire a minorilor, care nu au sau nu isi cunosc familia naturala, precum si tineri care desi isi cunosc familia naturala nu se pot reintegra familial,si sunt in situatie de risc social,pentrua beneficia de gazduire temporara si resocializare.
 • Vor fi acceptati ca beneficiari in cadrul centrului, tineri casatoriti/necasatoriti, familii cu copii, care obtin venituri din munca, care au beneficiat ulterior externarii din institutiile de ocrotire a minorilor de masura reintegrarii sociale in alte centre sau de alte forme de protectie si asistenta sociala, dar au ajuns intr-o situatie grava de risc social in lipsa unei locuinte.
 • nu pot fi admise/readmise în centru persoanele pentru care contractul de servicii a încetat din motive disciplinare;
 • persoana să fie autonomă, capabilă să se audeservească / autogospodareasca
 • solicitantul trebuie sa aiba domiciliul pe raza municipiului Galaţi;
 • să nu deţină în proprietate o locuinţă sau să nu fi înstrăinat o locuinţă în ultimii 5 ani;
 • sa nu detina/ sa nu fi detinut depozite bancare personale mai mari de 3000 lei
 • sa nu fi refuzat atribuirea unei locuinte sociale/ANL
 • să fie lipsit de sprijin familial;
 • Solicitantul trebuie sa obtina in urma completarii formularului de evaluare de catre Comisia de cazare externare si disciplina, un punctaj minim de admitere : familisti - 26 de puncte/ nefamilisti - 28 de puncte;
 • Dosarul complet cu toate actele solicitate

Acte necesare la intocmirea dosarului

 • cerere de admitere tip, semnata de beneficiar in original;
 • adeverinta de salariat / dovezi privind locul de munca si veniturile realizate (copie dupa contractul de munca/prestari servicii, adeverinta de vechime / copie cartea de munca)
 • copii de pe actele de identitate si stare civila ale solicitantului/titularul contractului;
 • dovezi privind componenta familiei: copii acte de identitate, certificate de nastere ale membrilor familiei: sot, sotie, copii
 • copii dupa actele de studii
 • adeverinta care sa confirme faptul ca solicitantul provine dintr-o institutie de ocrotire sociala/dovezi privind mediul de provenienta
 • caracterizare de caz / recomandare de la ultima institutie de ocrotire/ centru de plasament
 • ancheta sociala de la ultima institutie de ocrotire completată în mod obligatoriu cu informaţii culese din mediul de relaţie şi de habitaţie;
 • fisa de evaluare individuala
 • declaratie pe proprie raspundere privind spatiul de locuit
 • declaratie notariala a solicitantului sau comuna a solicitantilor (sot, sotie) data pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu detine in proprietate spatiu de locuit
 • adeverinta de la asociatia de locatari/declaratie parinti, rude/ proprietari ai imobilului unde locuieste, din care sa rezulte numarul membrilor care locuiesc impreuna cu solicitantul in aceeasi locuinta si suprafata acesteia/, sentinta de evacuare
 • adeverinta medicala - nu este in evidenta cu boli cronice, infecto-contagioase eliberata de medicul de familie;
 • aviz epidemiologic - apt pentru colectivitate
 • avizul medicului psihiatru - cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002, republicată;
 • aviz psihologic - evaluare psihologica realizată de psihologul centrului, care certifica "apt psihic pentru viata in colectivitate"
 • radiografie pulmonară;
 • alte acte solicitate dupa specificul fiecarui caz,in functie de relevanta lor in cadrul dosarului.
 • formularul de evaluare individuala, care va fi completat de CLST dupa depunerea actelor (punctajul minim de admitere : familisti - 26 de puncte/ nefamilisti - 28 de puncte);

Documente consultative:

Date de contact:


 • Director: Manaila Emanuela
 • Contabil sef: Constantin Mariana
  ----------------------------------------------------------
 • Adresa: Galati, str Zimbrului nr. 5
 • Telefon/Fax: 0236/334411,324411
 • Email: clstgalati@yahoo.com

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 35.153.100.128

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi